Ultimele ştiri prin RSS

22 Mai 2015 | 16:48
sursa: basilica.ro
La praznicul Înălţării Domnului, Ziua Eroilor, 21 mai 2015, zi în care sunt sărbătoriţi şi Sfinţii Mari Împăraţi şi întocmai cu Apostolii Constantin şi mama sa Elena, în municipiul Oradea, dar şi în întreaga Eparhie a Oradiei, au fost organizate frumoase şi înălţătoare manifestări religioase şi militare. Cu acest prilej, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei s-a aflat la biserica militară cu hramurile „Înălţarea Domnului“ şi „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din cadrul Garnizoanei Oradea, unde a fost săvârşită Sfânta Liturghie, după cum ne-a precizat Pr. Cristian Rus. La slujbă au participat numeroase cadre militare active şi în rezervă, oficialităţi locale, judeţene şi centrale, dar şi mulţime mare de credincioşi. Cu toţii au fost prezenţi la Sfânta Liturghie pentru a-i comemora şi a le aduce un omagiu eroilor, ostaşilor şi luptătorilor români din toate timpurile şi din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea poporului român. În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, Chiriarhul Oradiei a vorbit celor prezenţi despre semnificaţiile praznicului Înălţării Domnului, dar şi despre importanţa pomenirii eroilor neamului românesc: „În a patruzecea zi de la Învierea Domnului, cea plină de lumină şi de har, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte, în fiecare an, marele praznic al Înălţării la ceruri a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în lume să Se facă Om, pentru ca pe noi, oamenii, să ne mântuiască, prin moartea Sa pe Cruce, Învierea Sa cea de a treia zi şi, apoi, Înălţarea Sa la ceruri şi şederea de-a dreapta Tatălui.” „Sărbătoarea de astăzi este cinstită în întreaga lume ortodoxă creştină cu foarte multă bucurie şi cu nădejde mare. Nădejdea care vine pentru tot sufletul credincios la acest mare şi luminat praznic al Înălţării Domnului vine din cuvântul cheie sub care stă întreaga sărbătoare de astăzi. Iar acest cuvânt cheie este „binecuvântarea”, binecuvântarea Domnului nostru Iisus Hristos. Toţi avem speranţă la propria noastră înviere, la mântuire, la sălăşluirea împreună cu Domnul la dreapta Tatălui, în vecii vecilor, datorită acestei binecuvântări pe care Domnul nostru Iisus Hristos, înălţându-Se la ceruri, o dăruieşte ucenicilor Săi şi, prin ei, Bisericii şi lumii.” „Gestul esenţial al binecuvântării ne umple sufletele de speranţă mare şi multă pentru propria noastră înviere, pentru că Domnul Hristos, înălţându-Se la ceruri, nu Se desparte de noi, ci rămâne în mijlocul nostru, prin Sfânta Biserică, binecuvântându-ne pe noi în toate zilele vieţii noastre, aşa cum, în timp ce Se înălţa la ceruri, i-a binecuvântat pe ucenicii Săi. Tot aşa cum a plecat de pe pământ, ne spune Sfânta Scriptură, Se va întoarce pe norii cerului. Până la a doua venire a Sa, când va inaugura Împărăţia cerurilor, lumea întreagă, chiar şi cei care nu ştiu, chiar şi cei care nu cred, chiar şi cei care nu au auzit încă sau nu vor să audă şi să înţeleagă cuvântul Evangheliei, toţi şi toate, se află sub binecuvântarea lui Hristos, Care S-a înălţat de pe pământ la ceruri.” „Binecuvântarea Sa cea cerească noi o invocăm la Sfânta Liturghie, ori de câte ori o săvârşim: «Binecuvântarea Domnului peste voi, cu al Său har şi cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor». Şi poporul răspunde «Amin.». Deci, poporul primeşte binecuvântarea pe care Domnul nostru Iisus Hristos ne-o dăruieşte neîncetat, prin sfinţiţii Săi slujitori, iar din Biserică, din comunitatea credincioşilor, se răsfrânge, se reflectă, se împrăştie, se întinde pe faţa întregului pământ. Dar această binecuvântare se îndreaptă nu doar către noi, cei vii, care suntem în viaţă, ci către întreg neamul omenesc, către cei vii şi către cei care au adormit în nădejdea învierii.” „Poporul nostru românesc, dintotdeauna, în această zi sfântă a binecuvântării Mântuitorului Iisus Hristos, numită în limba slavonă „spasitei”, de unde în limba veche românească a trecut cuvântul ispas, iar sărbătoarea Înălţării Domnului era numită în vechime Ispas, a ales ca să fie binecuvântate toate, nu doar oamenii, cei vii şi cei adormiţi, ci şi lumea întreagă să aibă parte de binecuvântare. De aceea, în această zi, în neamul nostru, încă din vechime, preoţii ieşeau cu mulţimea de credincioşi la binecuvântarea şi sfinţirea holdelor, pentru ca Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, să binecuvinteze şi pe oameni şi creaţia întreagă. Binecuvântând holdele, sunt binecuvântate şi pământurile, iar pământurile în care cresc holdele, ţarina noastră strămoşească este plină de osemintele înaintaşilor, de sfintele moaşte ale sfinţilor care s-au nevoit şi L-au mărturisit pe Hristos Domnul şi, adormind, s-au născut în ceruri, de osemintele binecuvântate şi scumpe nouă ale strămoşilor şi moşilor noştri, de osemintele tuturor eroilor care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în închisori, în lagăre, în exiluri, în deportări pentru Sfânta noastră Biserică strămoşească, pentru Legea Românească, pentru libertate şi demnitate naţională, pentru întregirea neamului.” „De aceea, Biserica noastră a hotărât, a statornicit, şi Sfântul Sinod a aşezat ca zi de cinstire mare, ziua Înălţării Domnului, praznicul Ispasului, ziua cinstirii eroilor neamului, încă îndată după refacerea unităţii naţionale, şi până în zilele noastre, în vremurile mai noi, reînnoindu-se această veche hotărâre sinodală a Bisericii noastre Ortodoxe Române Autocefale, ca în ziua Înălţării Domnului să fie pomeniţi şi eroii neamului nostru, din străvechime şi până în zilele noastre, toţi cei care îşi dorm somnul de veci sub glia strămoşească pentru că şi-au jertfit viaţa, crezând în Dumnezeu şi sperând la un trai mai bun pentru urmaşii lor, noi, cei de astăzi, şi cei care vor veni după noi.” După încheierea Sfintei Liturghii, a fost sfinţit noul steag de identificare al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Bihor, despre care a vorbit celor prezenţi Domnul Col. (r) Ing. Dan Poinar, preşedintele asociaţiei. Părintele Mircea Ioniţă, capelanul Garnizoanei Oradea, a mulţumit Chiriarhului Oradiei pentru prezenţa la hramul bisericii militare, dar şi tuturor cadrelor militare şi oficialităţilor, subliniind importanţa rugăciunilor de pomenire ce se înalţă spre cer în această zi în care sunt cinstiţi şi comemoraţi eroii neamului românesc. Apoi, toţi cei prezenţi s-au deplasat în procesiune de la biserica militară până la Cimitirul Municipal din Oradea, unde au continuat manifestările dedicate Zilei Eroilor cu o slujbă de pomenire a eroilor neamului românesc, iar la final au fost rostite alocuţiuni şi au fost depuse coroane, jerbe şi buchete de flori la monumentele eroilor. Evenimentul s-a încheiat prin defilarea Gărzii de Onoare.
22 Mai 2015 | 15:57
sursa: basilica.ro
Marea sărbătoare a Înălţării Domnului din acest an a devenit prilej de întreită emoţie şi bucurie sfântă: Domnul Iisus Hristos S-a suit la Ceruri, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena au fost cinstiţi după tradiţie, iar Eroii Neamului au fost omagiaţi în toate Bisericile Ţării. Dar şi in inimile noastre, devenite tot "Biserică", au vibrat de bucurie sfântă, pentru că împreună - copii, părinţi şi enoriaşi - au participat la Simpozionul organizat de parohia Scaune şi Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniţă Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureştilor, în ajunul sărbătorii. Înălţarea Domnului la cer În prelegerea sa, părintele paroh Jenică Danţişa accentuat rolul spiritual al sărbătorii Înălţării Domnului în drumul spre mântuire şi spre desăvârşire al fiecărui creştin. Părintele paroh Jenică Danţiş: „Unul dintre evenimentele importante din iconomia mântuirii neamului omenesc îl reprezintă Înălţarea Mântuitorului Iisus Hristos la cer cu trupul transfigurat, la 40 de zile după Slăvita Sa Înviere din morţi. Despre acest episod ne vorbeşte Sfântul Evanghelist Luca atât în Evanghelia sa (Luca XXIV, 50-53) cât şi în cartea Faptele Apostolilor (Fap. Ap., I 9-12). Înainte de a relata acest eveniment, evanghelistul Luca face aluzie la ultimele învăţăminte date de Mântuitorul ucenicilor Săi. Astfel El le porunceşte să nu se îndepărteze de Ierusalim şi să aştepte făgăduinţa Tatălui de a primi putere pentru propovăduirea Evangheliei prin venirea Duhului Sfânt (Fap. Ap. I, 4-8). Dacă Ierusalimul a fost locul unde Mântuitorul a acceptat moartea pe cruce şi a înviat a treia zi, tot de aici va pleca şi mesajul evanghelic care se va răspândi „până la marginile pământului” (Fap. Ap. I-8). Această expresie folosită de Evanghelist desemnează universalitatea absolută a mesajului biblic care trebuie să depăşească orice barieră socială sau etnică. Cele patruzeci de zile dintre momentul Învierii şi cel al Înălţării de care ne vorbeşte sfântul Luca au fost necesare pentru ucenici nu numai pentru a se convinge pe deplin despre realitatea Învierii, dar şi pentru a primi învăţăturile „despre cele ale împărăţiei lui Dumnezeu” (Fap. Ap. I-3). Evanghelistul Luca ne relatează că în timp ce ucenicii priveau, Mântuitorul „S-a înălţat la cer şi un nor L-a luat din ochii lor. Şi privind ei, în timp ce El mergea la cer, iată că lângă ei au stat doi bărbaţi în haine albe care au şi zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus, Care S-a înălţat de la voi la cer, aşa va şi veni, cum L-aţi văzut voi mergând la cer”. Atunci ei s-au întors la Ierusalim de la Muntele ce se cheamă al Măslinilor” (Fap. Ap. I 9-12). Din ceruri, unde Mântuitorul înviat a fost înălţat, El va putea trimite Duhul Sfânt făgăduit de Tatăl peste ucenicii Săi. Această separare pământească de ucenicii Săi nu înseamnă un abandon din partea Mântuitorului ci este o condiţie a unei prezenţe noi, spirituale prin mijlocirea Duhului Sfânt. Revenirea Mântuitorului pe pământ anunţată de cei doi vestitori prezenţi la acest eveniment nu este decât o confirmare şi un ecou la cuvintelor Mântuitorul din timpul activităţii Sale pământeşti: „Şi atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe nor cu putere multă şi cu slavă” (Lc XXI – 27). În aşteptarea acestui moment, trupul transfigurat al Mântuitorului continuă să existe în mod real şi tainic în slava Ierusalimului ceresc care ne aşteaptă să urcăm la El prin credinţă şi prin Sfintele Taine. Acelaşi autor biblic completează acest pasaj din Faptele Apostolilor cu alte detalii pe care le găsim în Evanghelia sa: „Şi i-a dus afară până în Betania şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat. Şi a fost că-n timp ce-i binecuvânta, S-a departat de la ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei închinându-I-se s-au întors la Ierusalim cu bucurie mare” (Luca XXIV 50-52). Este important de remarcat faptul că dacă intrarea triumfală a Mântuitorului în Ierusalim, şase zile înainte de Paşti, unde a fost aclamat ca rege, a fost pregatită în Betania, tot aici, în acest orăşel, Mântuitorul revine cu ucenicii pentru a fi înălţat la cer şi pentru a intra în slava treimică, de-a dreapta Tatălui. De acum încolo Apostolii puteau spune împreună cu Sfântul apostol Pavel: „Pe cele de sus căutaţi-le, acolo unde este Hristos, şezând de-a dreapta lui Dumnezeu, la cele de sus cugetaţi, nu la cele de pe pământ” (Coloseni III, 1-2). Înălţarea Domnului reprezintă şi ultima apariţie a Mântuitorului şi marchează sfârşitul activităţii Sale pământeşti. Acest eveniment istoric priveşte întreaga umanitate şi prefigurează acceptarea firii umane la slava treimică. Ea prepară pogorârea Sfântului Duh la Cinzecime care va face posibilă propovăduirea Învierii Mântuitorului la toata lumea, dincolo de cercul restrâns al Apostolilor. Înălţandu-Se la cer, Hristos nu Se desparte de noi, ci vrea ca inima noastră să devină un loc în care El să sălăşluiască împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Fără Înălţarea Mânuitorului nu era posibilă pogorârea Duhului Sfânt şi anunţarea Învierii până la marginile pământului. Această taină a Înălţării Domnului la ceruri şi ridicarea firii umane la slava treimică a fost deja anunţată de Mântuitorul în convorbirea sa cu Nicodim: „Nimeni nu s-a suit la cer, decât Cel Care S-a pogorât din cer, Fiul Omului, Cel ce este în cer. Şi după cum Moise a înălţat şarpele în pustiu, tot aşa trebuia să Se înalţe Fiul Omului, pentru ca tot cel ce crede într-Însul, să nu piară ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan III, 14-15). Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat nu numai ca să ne ajute şi să ne mângâie în călătoria noastră pe pământ, ci şi ca să ne dea dreptul de a ne întoarce acasă la Tatăl ceresc, de a deveni „fii şi moştenitori ai împărăţiei cerului.” Prin Înălţarea Sa la ceruri, Mântuitorul înviat, ridică firea umană în intimitatea treimică şi arată prin această minune nu numai originea Sa dumnezeiască ci ăi destinaţia finală a naturii umane. Sfinţii Părinţi au avut în vedere deseori acest eveniment hristic, cu implicaţii pentru omenire, şi au comentat. De exemplu, Sfântul Atanasie al Alexandrei scria în lucrarea sa Despre Întrupare (54, 3): „Intrând în intimitatea Tatălui, Hristos a inagurat înălţarea omului, premiză a îndumnezeirii sale”. În această lumină, Înălţarea Domnului capăta şi o valoare soteriologică esenţială deoarece ea reprezintă transfigurarea totală a firii umane din persoana Mântuitorului Hristos. Acest episod nu face decât să confirme Învierea Mântuitorului şi să finalizeze opera mântuitoare a neamului omenesc realizată de Dumnezeu Fiul începută prin Întrupare. Astfel, Tatălui îi este atribuită creaţia, Fiului răscumpararea şi Duhului Sfânt sfinţirea, dar totul într-o unitate fiinţială. Eroi au fost eroi sunt încă În cadrul seminarului, doamna profesor Viorica Provian a vorbit despre importanţa zilei dedicate eroilor neamului românesc, despre cinstirea celor care, prin jerfa supremă, au dovedit iubire faţă de neam şi ţară. Doamna profesor Viorica Provian: “Sentimentul de patriotism este viu, mereu proaspăt, totdeauna actual. El nu cunoaşte "epoca" şi "perioada", el cunoaşte numai valoarea simţirii autentice, româneşti. S-a vorbit, aşadar, despre marile momente din Istoria noastră, despre mărturiile de jertfă supremă de care au dat dovadă înaintaşii, despre diferitele forme de eroism, de la cele de pe câmpurile de luptă, până la suferinţele îndurate în perioada comunistă, în lagăre, în cumplitele inchisori. De jertfa supremă s-au învrednicit Brâncoveanu şi fiii săi, dar şi intelectualii "Rugului aprins". A existat un Mircea Vulcănescu, un Alexandru Mironescu, un Vasile Voiculescu ori un Daniel Sandu. Eroism înseamnă să-ţi aperi "Patria de cuvinte", iar Nichita Stănescu mărturisea, folosind o inspirată metaforă, că "a vorbi despre limba română este ca o Duminică ", o sărbătoare a spiritului. Dacă România este o Ţară într-un spaţiu real, geografic, inima de român bate oriunde se grăieşte în rostirea noastră, atât de dragă şi sfântă. Acestea sunt marile valori pe care copiii trebuie să le poarte în inima lor: Credinţa, Iubirea de Ţară, Cinstirea limbii străbune. Fără ele, nu avem identitate. Fără ele, nu avem fiinţă naţională. Suntem pustii şi pustiiţi. Înveşmântaţi în Tricolor avem haina regalităţii noastre: a voievozilor şi domnilor plini de smerenie şi credinţă, a celor care au ridicat cuvântul românesc la nivelul Artei Universale. Jertfa de mare preţ a sângelui eroilor din Primul Război Mondial a determinat luarea unei hotărâri foarte importante: cinstirea eroilor neamului în Ziua Înălţării Domnului, ca semn al înălţarii spirituale a celor care, din iubire de ţară, din constiinţa împlinirii misiunii lor, nu şi-au precupeţit propria viaţă pentru Patrie şi Neam. Mai mult, sunt cinstiţi toţi cei pentru care acest pământ strămoşesc a însemnat Totul - adică mai mult decât o existenţă efemeră. Anul 1920 a fost începutul acestei Sărbători Naţionale a Bisericii noastre, şi de atunci, în fiecare an, generaţiile trăiesc emoţia acestei cinstiri. Dar ce înseamnă "Patriotism"? Cum se manifestă el ? Răspunsul este bogat în înţelesuri, bogat în semnificaţii: însuşi termenul, care vine din limba latină ( "patres " = părinţi ), arată tuturor că pământul acesta a fost al străbunilor şi trebuie să rămână urmaşilor. Este o continuitate a neamului, a credinţei, a spiritualităţii. Este o formă a Iubirii de limba românească, după cum spunea Nichita Stănescu: "A vorbi despre limba română este ca o Duminică ...". Se poate vorbi, aşadar, de o bucurie aleasă, nobilă, pentru că a-ţi iubi ţara înseamnă dintotdeauna o formă de nobleţe spirituală, o "regalitate" a simţirii. Numai aşa Românul simte că aparţine unui spaţiu real, dar şi spiritual, un spaţiu geografic, dar şi cultural. Nu poţi fi "un bun român" dacă nu trăieşti "românitatea'', dacă inima nu îţi vibrează când vezi Tricolorul. Ţara este în noi. Ţara înseamnă respectul faţă de eroii căzuţi, răniţi, marcaţi de suferinţa războaielor sau a luptelor, după cât se cuprinde în textul istoric ori literar, ori memorialistic. Dar şi monumentele închinate jerfei lor vorbesc despre dragostea ce le-o purtăm: nu există sat care să nu aibă un loc devenit "Centru " al spiritului patriotic , o "piramidă " pe care stă gata de zbor, vulturul Cutezanţei. Şi eroii sunt "diferiţi", pentru că timpurile au fost "diferite", epocile s-au succedat în ritmul impus de civilizaţiile devenite mereu "contemporane". Aşadar, de la epoca veche, la cea medievală, iar apoi la cea modernă, n-au fost, la scara istoriei, decât câţiva paşi; dar fiecare pas a însemnat mult pentru oamenii implicaţi în momentul propriei trăiri. Astfel, se poate vorbi despre un eroism al apărării limbii naţionale, un eroism al păstrării credinţei şi valorilor acesteia, un eroism al misiunii îndeplinite până la capăt, în ciuda tuturor greutăţilor. Ziua Eroilor Neamului este un simbol mereu viu, trăit în starea de emoţie înaltă, îmbrăcat în haina Demnităţii, a Conştiinţei că aparţii unui neam, unei Istorii, unei Culturi niciodată "minore". Ziua Eroilor se trăieşte în fiecare zi, prin ceea ce simţi, prin ceea ce grăieşti, prin ceea ce faci. Între zidurile reci ale închisorilor au trăit ani lungi, în interminabile zile cenuşii, în dureroase nopţi fără lună, mitropoliţii Antonie Plămădeală ...şi Bartolomeu Anania ... şi părintele Iustin Pârvu ... şi Dumitru Stăniloae ...Transmiteau slujba Sfintei Liturghii prin alfabetul Morse...S-au întors de acolo senini, iertând pe toţi, chiar şi pe cei care i-au făcut să sufere ...Spirite înflăcărate vorbeau - şi ne vorbesc şi astăzi prin cărţile lor - despre Dumnezu, şi Ţară, şi Jertfă...Cărturari în deplinul înţeles al cuvântului, ei au înţeles, au ştiut şi au purtat în inimă adevăratele valori. Fără a se teme. Fără a ceda. Fără umilinţă. Fruntea şi-au ridicat-o spre stele, pentru că , după cum spune un dicton latin, "Când eşti îndurerat, vorbeşte cu stelele: te obligă să stai cu fruntea sus".
22 Mai 2015 | 15:16
sursa: basilica.ro
În perioada 20-25 mai 2015 Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie al Europei de Nord se află într-o vizită pastorală în comunităţile româneşti din Danemarca, după cum informează www.episcopiascandinavia.se Joi, de praznicul Înălţării Domnului, 21 mai 2015, ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi la Sfânta Liturghie şi la slujba de pomenire a eroilor neamului săvârşite în paraclisul Mănăstirii Ortodoxe Române „Sfinţii Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ” din Ikast, Danemarca. Seara, Preasfinţitul Macarie a slujit Taina Sfântului Maslu în parohia românească ocrotită de Sfinţii Ierarhi Pahomie de la Gledinul Bistriţei şi Ioan de la Râşca şi Secu, Episcopii Romanului, din oraşul danez Aalborg. În aceeaşi zi, fiind sărbătoriţi şi Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, părintele episcop i-a felicitat pe toţi cei care şi-au aniversat onomastica, oferindu-le cărţi de folos sufletesc.
22 Mai 2015 | 14:50
sursa: basilica.ro
Joi, 21 mai 2015, la sărbătoarea Înălțării Domnului, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Atanasie, Vicar Eparhial, a participat la pomenirea eroilor căzuți în primul război mondial, înmormântați în cel mai mare cimitir militar din Italia, aflat în Monte Grappa, după cum informează episcopia-italiei.it În dimineața zilei, Părintele Vicar a slujit Dumnezeiasca Liturghie în Parohia Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul din Verona, păstorită de Pr. Protopop Gabor Codrea, iar după-masă, chiar dacă timpul a fost nefavorabil, a săvârșit slujba Parastasului, împreună cu un sobor de preoți din zonă, și s-au depus coroane de flori în memoria soldaților căzuți în luptă în primul război mondial, la cimitirul Monte Grappa (în cimitir sunt înmormântați 22910 de soldați), printre care sunt și români, sârbi, ruși, iar alți 2578, necunoscuți. La slujba de pomenire, alături de preoți și credincioși din protopopiatul Triveneto II, au participat și reprezentanți ai autorităților române și italiene. Din partea autorităților române a fost prezent Excelența Sa Domnul Cosmin Dumitrescu, Consul General la Consulatul din Trieste, iar, din partea autorităților italiene, au participat reprezentanți ai Asociației Naționale a Alpinilor (ANA) – Secțiunea Monte Grappa, Președintele asociației naționale, domnul Sebasitian Favero, vicepreședintele secțiunii Monte Grappa, domnul Lucio Gambaretto, și reprezentanți ai Armatei Italiene. După pomenire, a urmat o agapă pregătită de credincioșii din parohia Acoperământul Maicii Domnului din Bassano di Grappa, păstorită de pr. Cristian Mănășturean.
22 Mai 2015 | 13:33
sursa: basilica.ro
În ziua de 21 mai 2015, de sărbătoarea Înălţării Domnului, a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi de Ziua Eroilor, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un numeros sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica «Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena» din Tg. Jiu, în prezenţa credincioşilor veniţi să preguste din minunata frumuseţe a acestei zile de «florar», înmiresmată cu parfumul florilor credinţei care ne umple inima de bucurie, după cum ne-a precizat Profesor Vasile Gogonea. “Noi suntem făcuţi ca să moştenim Împărăţia Cerului” În cuvântul de învăţătură, Mitropolitul Olteniei a subliniat faptul că Ziua de 21 mai are mai multe semnificaţii, pentru că: “În primul rând este Înălţarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iar la 40 de zile de la Învierea Domnului, cu trupul pe care l-a luat din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, El S-a Înălţat dincolo de timp şi spaţiu, chiar dacă a arătat că atât de mult iubeşte lumea, pentru că realitatea umană nu poate să-L omită pe Dumnezeu, când libertatea omului merge până într-acolo încât omul poate să-L tăgăduiască pe Dumnezeu, chiar să lupte împotriva Lui Dumnezeu şi să-L răstignească. Dumnezeu se lasă cuprins de pornirea oamenilor, ca El să-i cuprindă în iubirea Sa, ca să transforme lucrurile rele în lucruri bune. Aşa se face că Dumnezeu primeşte de la noi cuie, spini, dar tocmai în momentul acela, Atotputernicia Lui Dumnezeu se arată şi El înviază pentru a Se Înălţa la cer, pentru ca să ne arate că biruie moartea, că stricăciunea este înghiţită de nestricăciune, căci El, Cel Atotputernic, biruieşte porţile iadului, le zdrobeşte şi scoate de acolo pe cei legaţi şi ţinuţi de veacuri în întuneric. Noi nu suntem făcuţi doar să ne asimilăm cu pământul, ci, suntem făcuţi ca să moştenim Împărăţia Cerului, pentru ca Cel dintâi înviat din morţi să ne ridice împreună cu El acolo sus, la ceruri. Toţi suntem laolaltă, pentru că El este Cel Întâi Născut, iar aşa cum în familia noastră noi suntem în părinţii noştri, înainte de a ne naşte, şi apoi împreună cu ei, ca să devenim urmaşii lor, aşa Mântuitorul Hristos ne-a făcut urmaşii Tatălui Ceresc. Mântuitorul Hristos ne-a arătat că El a biruit moartea, cea care est singurul nostru duşman de care ne înfricoşăm, de care ne întristăm, de care suferim. Dar, ea este şi singurul duşman pe care îl putem birui cu ajutorul Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că El a biruit moartea şi ne-a dat puterea ca şi noi s-o biruim”, a evidenţiat Arhieria Sa. “Sărbătoarea Înălţării Domnului, a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, strămoşii noştri, şi a eroilor noştri este sărbătoarea unităţii naţionale” În continuare, IPS Irineu a apreciat că este un adevăr incontestabil că Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena sunt mari, sunt apreciaţi şi plăcuţi înaintea Lui Dumnezeu şi cinstiţi de biserică, nu numai pentru că au dat libertate creştinilor să creadă şi să se roage, dar şi să nu mai fie martirizaţi, aruncaţi la fiare sălbatice, pentru că ei au fost credincioşi, au fost truditori, iar Sfântul Constantin era un postitor şi un rugător neîntrecut. Totodată, noi “suntem uniţi cu eroii prin pământul pe care îl călcăm. Din munte şi până-n vale, pământul acesta este plin de mormintele lor. Nu numai pe aceia îi pomenim, care au murit în războaie, care au murit în Războiul de Independenţă sau în războaiele mondiale, ci, îi pomenim pe toţi cei care ne-a lăsat ceva, ne-au dat ceva ca noi să fim astăzi în unitate”. De aceea: “Sărbătoarea Înălţării Domnului, a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, strămoşii noştri, şi a eroilor noştri este sărbătoarea unităţii naţionale, care trebuie să îmbărbăteze şi să cuprindă sufletele noastre. Pentru că numai în unitate, numai în dragoste, numai într-o strânsă conlucrare unii cu alţii, putem să biruim. Felicităm pe toţi cei care poartă numele Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, ne rugăm ca Dumnezeu să le dea sănătate, pace, bucurie şi îmbelşugare. Iar dumneavoastră, cei care sunteţi la această parohie, în Oraşul acesta, Dumnezeu să vă ajute, să vă dea multă bucurie şi împlinire, a încheiat IPS Părinte Mitropolit Irineu.
22 Mai 2015 | 12:31
sursa: basilica.ro
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și la invitaţia Preasfinţitului Daniil, Episcopul Daciei Felix, la marele praznic al Înălțării Domnului, o delegație din Arhiepiscopia Timișoarei, condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a fost prezentă la Vârșeț, Serbia, unde au luat parte la manifestările dedicate hramului Catedralei episcopale din localitate, potrivit mitropolia-banatului.ro. De asemenea, Mitropolitul Banatului a vizitat cu acest prilej mai multe parohii românești din Banatul sârbesc. Praznicul Înălțării Domnului a avut o semnificație deosebită în acest an pentru credincioșii ortodocși români din Serbia. Aceștia s-au bucurat de prezența în mijlocul lor a noului Mitropolit al Banatului, însoțit de clerici la Centrul eparhial din Timișoara. Sărbătoarea hramului Catedralei episcopale din Vârșeț a început cu Sfânta Liturghie arhierească, oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioan și Preasfinţitulul Episcop Daniil, înconjuraţi de un sobor numeros de preoţi şi diaconi din cele două eparhii. Credincioșii de aici s-au rugat cu frații lor din țară, eviidențiindu-se unitatea de credință și neam care există între românii de pe aceste meleaguri. În cadrul slujbei au fost înălțate și rugăciuni pentru toți eroii sârbi și români căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea tării și a credinței strămoșești. La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, a rostit celor prezenți un cuvânt de învățătură referitor la acest mare praznic împărătesc al Înălțării Domnului și a oferit în dar Preasfințitului Părinte Daniil o cruce de binecuvântare, realizată în atelierele Patriarhiei Române. În semn de recunoștință Preasfinția Sa a mulțumit Chiriarhului Banatului pentru prezență și darurile aduse și a făcut invitația de a poposi în această eparhie și a bucura duhovnicește pe credincioșii români de aici ori de câte ori timpul îi va permite. În cadrul manifestărilor legate de hramul Catedralei episcopale, a fost dezvelită o placă comemorativă închinată Sfântul Ștefan cel Mare ca dovadă a unității de neam, credință și limbă a tuturor românilor. După agapa frățească, cele două delegații, alături de oficialități locale prezente, au vizitat Primăria și Consulatul General al României din Vârșet. La Primăria Vârșețului a avut loc și o conferință de presă unde Înaltpreasfinția Sa a adresat un mesaj de prietenie și bună înțelegere între cele două popoare, oferind în dar icoane reprezentanților celor două instituții. Programul a continuat cu o vizită pastorală în parohiile Mesici, Coștei, Nicolinț, Alibunar și Sân Mihai, unde Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a fost primit cu multă bucurie și sârg duhovnicesc. În parohia Coștei, oaspeții au fost întâmpinați de clerici și credincioși pe ritmurile renumitelor fanfare din localitate. Aici, a sfințită o troiță ridicată în incinta bisericii cu sprijinul Societății culturale ”Mihai Eminescu” în memoria slujitorilor culturii din Coștei, preoți, dirijori, fanfariști și coriști și a fost dezvelită o placă comemorativă în amintirea dirijorului și compozitorului Ion Rotariu Cordun. De asemenea, au fost înmânate invitaților diplome și medalii din partea gazdelor din Coștei. Ziua s-a încheiat prin săvârșirea slujbei acatistului Sfinților Împărați Constantin și Elena, cei întocmai cu Apostolii, în parohia Sân Mihai, unde aproape întreaga comunitate românească a luat parte la rugăciune, biserica devenind neîncăpătoare. La finalul slujbei Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a rostit un cuvânt de învățătură și a mulțumit pentru bucuria oferită de către Preasfințitul Părinte Daniil de a vizita aceste comunități de români din Serbia. Totodată, pr. Emanuel Tăpălagă, parohul bisericii din Sân Mihai a dăruit Înaltpreasfințitului Părinte Ioan un epitrahil și un omofor. În fiecare parohie pe care Înaltpreasfinția Sa a vizitat-o a oferit în dar un Liturghier parohului bisericii, o cheie cu care acesta va deschide împărăția cerurilor prin fiecare Sfântă Liturghie pe care o săvârșește în mijlocul comunității pe care o păstorește.
22 Mai 2015 | 12:21
sursa: basilica.ro
„Prin Praznicului Înălțării Domnului, Mântuitorul Hristos a ridicat firea omenească și a așezat-o de-a dreapta Tatălui”. Este mesajul transmis de Înaltpresfințitul Părinte Andrei, la sărbătoarea celor 40 de zile de la Sfintele Paști, în care Mântuitorul s-a înălțat la cer. Cuvântul a fost adresat în cadrul Sfintei Liturghii oficiată de Mitropolitul Clujului la mănăstirea bistrițeană Dobric, joi, 21 mai 2015: „Domnul Hristos s-a înălțat la cer cu trupul nostru pământean; a ridicat firea omenească și a așezat-o de-a dreapta Tatălui iar porțile Cerului ni le-a deschis – și veți vedea și de ce: pentru că El așteaptă ca toți să ne sfârșim viața intrând prin porțile Cerului. Domnul Hristos înalță întreaga fire omenească și o așază la dreapta Tatălui. Urmarea este că de-alungul veacurilor, milioane de oameni care l-au iubit pe Dumnezeu, care cred în Domnul Hristos, prin porțile Cerului intră în rai”. Sfânta Liturghie a fost săvârșită în altarul de vară, de un numeros sobor de preoți și diaconi, în prezența obștii monahale și a sute de credincioși. În cuvântul de învățătură, potrivit Radio Renaşterea, ierarhul a vorbit și despre Sfinții Împărați Constantin și Elena, pomeniți astăzi în calendarele ortodoxe: „Multe lucruri am mai putea spune despre acest mare praznic al Înălțării Domnului la Cer și despre Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena. Ei au dat libertate creștinilor. Trei sute de ani creștinii au fost prigoniți și sângele curgea ca apa, până în 313 când Sfântul Împărat Constantin dă decretul de libertate pentru creștini: decretul de la Milan. Icoana Sfinților Împărați Constantin și Elena, care au avut credința cea adevărată și datorită ei și practicării credinței, prin porțile deschise au intrat în rai, pe icoana pe care o vedem între Sfinții Împărați Constantin și Elena se află Sfânta și de Viață făcătoare Cruce”. Având un Paraclis închinat Sfinților Împărați Constantin și Elena, mănăstirea Dobric și-a serbat astăzi hramul. Eroii neamului, pomeniți la mănăstirea Dobric La finalul slujbei, ierarhul a oficiat un Parastas pentru eroii neamului și i-a premiat pe elevii bistrițeni care au participat la olimpiada de religie. Aceștia au primit diplome, iar cei clasați pe primele trei locuri și un premiu în bani. De asemenea, în cadrul slujbelor de la mănăstirea Dobric, Înaltpresfințitul Andrei a hirotonit un diacon și un preot și a conferitdistincția „Crucea Transilvană”, părintelui Nicolae Lauruc, consilier al Vicariatului Ortodox Ucrainean din Sighetul Marmației, pentru meritele deosebite în preoție. Mănăstirea cu hramul „Sfântul Evanghelist Luca” și „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de la Dobric a fost înființată, ca un mic schit, în anul 1992. Un an mai târziu adevenit mănăstire. Biserica mare, aflată în construcţie, are hramul Adormirii Maici Domnului.
22 Mai 2015 | 11:57
sursa: basilica.ro
Joi, 21 mai 2015, cu ocazia sărbătorii Înălţării Domnului -hramul Catedralei Mitropolitane din Târgovişte - şi a sărbătorii Sf. Împ. Constantin şi Elena, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei a săvârşit Sfânta Liturghie, împreună cu un mare sobor de preoţi şi diaconi, cu participarea unui mare număr de credincioşi, studenţi ai Facultăţii de Teologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii Valahia din Târgovişte, elevi ai Seminarului Teologic Sf. Ioan Gură de Aur din Târgovişte şi de la şcolile generale şi liceele oraşului, dar şi în prezenţa unor oficialităţi judeţene şi municipale. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa a hirotonit întru preot pe tânărul diacon Sorin Stancu, pe seama Parohiei Cojasca, Protoieria Târgovişte Sud, după cum aflăm de la Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Târgoviştei. După aceea, a avut loc tradiţionala procesiune, condusă de Înaltpreasfinţia Sa, prin centrul oraşului, spre Piaţa Tricolorului, la monumentul eroilor dâmboviţeni, la care au participat, pe lângă numeroşi credincioşi şi tineri, membri Coralei Catedralei Mitropolitane şi oficialităţile prezente, din care amintim pe domnul Adrian Ţuţuianu, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, domnul Ioan Marinescu, prefectul judeţului, şi domnul Cristian Stan, primarul interimar al municipiului, parlamentari etc. A fost oficiată slujba de pomenire pentru eroii acestor meleaguri căzuţi pe toate câmpurile de luptă, după ce Înaltpreasfinţia Sa a ţinut un scurt cuvânt de învăţătură. Atât în cuvântul său de la Catedrala, cât şi în cel din faţa monumentului eroilor, Înaltpreasfinţia Sa a evidenţiat importanţa sărbătorii Înălţării Domnului, ca moment al operei de mântuire, ce se referă la faptul că firea omenească asumată de Mântuitorul Hristos, înălţată în slava Tatălui, se constituie în mijloc de revărsare a harului îndumnezeitor pentru întreaga umanitate, precum şi a personalităţii Sf. Împ. Constantin şi Elena şi a rolului lor în istoria mântuirii. Înaltul Ierarh a evidenţiat faptul că cinstirea eroilor neamului reprezintă un act de rememorare a trecutului luminos al neamului nostru care luminează prezentul şi pune fundamente profunde pentru viitor. Astfel că, adevărata cinstire a eroilor neamului o facem atunci când promovăm dreptatea, adevărul, cinstea, generozitatea şi solidaritatea în comunitatea noastră.
22 Mai 2015 | 11:30
sursa: basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, alături de un sobor de preoţi şi diaconi, va sfinţi duminică, 24 mai 2015, Biserica cu hramurile "Buna Vestire" şi "Sfântul Simeon Noul Teolog" din Parohia Mănăstirea Caşin II, Protopopiatul Oneşti, judeţul Bacău, potrivit mmb.ro. Potrivit pisaniei înscrise la intrarea în lăcașul de cult, inițiativa ridicării unei noi biserici în această străveche vatră mioritică a aparținut credincioșilor din comunitatea aşezată în jurul fostei chinovii ridicată de domnitorul Gheorghe Ştefan, cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavril, care au dorit să-și înscrie numele lor în rândul ctitorilor de locașuri sfinte. Vrednicul de pomenire Arhiepiscop Eftimie a binecuvântat să se întemeieze o nouă parohie, rânduind pe părintele Ioan Bârgăoanu să le fie păstor sufletesc şi să desăvârşească nobila lor dorinţă. Piatra de temelie a fost pusă în anul 2000, în timpul zidirii locaşului de închinăciune adăugându-se Paraclisul cu hramurile "Sfânta Ecaterina" și "Sfântul Arhidiacon Ștefan", Așezământul social-caritabil „Sfântul Antipa de la Calapodești”, o clopotniță şi un aghiasmatar, care întregesc armonios noul ansamblu eclesial. Cu prilejul sfințirii sfântului locaș, va fi adusă de la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, racla ce adăposteşte moaştele mai multor sfinţi ai Bisericii noastre.
22 Mai 2015 | 11:00
sursa: basilica.ro
În Parohia Ortodoxă Lazaret din Bacău a avut loc miercuri, 20 mai 2015, un marş al elevilor şi cadrelor didactice. Acesta s-a desfăşurat cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, pe traseul: Colegiul Naţional "Ferdinand I" – Cimitirul Eroilor Lazaret, fiind urmat de ceremonia de comemorare a eroilor care s-au jertfit pentru apărarea patriei şi a credinţei ortodoxe strămoşeşti. Activitatea a făcut parte din cadrul proiectului ”Amprenta trecutului asupra viitorului – Lumină pentru eroi”, desfăşurat la iniţiativa şi sub coordonarea prof. de religie Gabriela Ciuche de la Colegiul Naţional ”Ferdinand I” Bacău, în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Lazaret, Parohia Ortodoxă "Sfântul Ioan" din Bacău, Asociaţia "Cultului Eroilor" - filiala Bacău şi Şcoala Gimnazială ”Al. I. Cuza” din Bacău. Proiectul a avut ca scop cinstirea martirilor neamului românesc, dezvoltarea valenţelor morale şi spirituale ale elevilor, cunoaşterea istoriei poporului român, renaşterea patriotismului românesc, resimţit ca o datorie sfântă în sufletele participanţilor, derularea de activităţi de comemorare a înaintaşilor şi faptelor care au asigurat independenţa şi unitatea neamului nostru. După acest moment, s-a săvârşit slujba de pomenire a eroilor, apoi elevii şi profesorii au depus coroane de flori la mormintele eroilor, pentru ca în final că fie prezentat un moment artistic folcloric.
22 Mai 2015 | 10:30
sursa: basilica.ro
Joi, 21 mai, când Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit Înălţărea Domnului, şi pe Sfinţii Împăraţi Întocmai cu Apostolii Constantin şi Elena, în toate bisericile şi mănăstirile din cuprinsul Patriarhiei Române au fost pomeniţi eroii, ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, libertatea şi demnitatea poporului român. Eroii neamului au fost cinstiţi în mod deosebit şi în Biserica „Înălţarea Domnului" din mun. Giurgiu, care, şi-a sărbătorit hramul. Cu acest prilej, numeroşi credincioşi au luat parte la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie săvârşită de un sobor de preoţi. La finalul Sfintei Liturghii, părintele Sabin Mâţ, Protopop de Giurgiu şi paroh al bisericii a rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre semnificaţia teologică a slăvitului praznic al Înălţării Domnului care constituie o nouă mărturie că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Totodată, a evidenţiat şi importanţa Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena consideraţi, pe bună dreptate, ca fiind cei care au scos creştinismul din catacombe. În continuare, potrivit episcopiagiurgiului.ro, a fost oficiată o slujbă de pomenire a eroilor români căzuţi de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru credinţă, libertate, dreptate, apărarea ţării şi întregirea neamului. Slujba parastasului a fost precedată de o ceremonie de depunere de coroane şi jerbe de flori la Mausoleul Eroilor din curtea bisericii. La eveniment au luat parte oficialităţi centrale şi locale, precum şi reprezentanţi ai veteranilor de război şi ai partidelor politice, ai Jandarmeriei Române, IPJ, SRI şi şefi ai instituţiilor descentralizate ale statului.
22 Mai 2015 | 10:15
sursa: basilica.ro
La, 21 mai 2015, de praznicul Înălțării Domnului, Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, a slujit Sfânta Liturghie în Biserica cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” a Schitului Straja, județul Hunedoara, înconjurat fiind de un sobor de preoți și diaconi. Anul acesta, o dată cu Înălţarea Domnului, se face prăznuirea Sfinților Împărați întocmai cu Apostolii Constantin și maica sa Elena. În cuvântul de învățătură, potrivit episcopiadevei.ro, Preasfinția Sa a vorbit credincioșilor prezenți despre binecuvântarea pe care Domnul nostru Iisus Hristos o revarsă asupra noastră, praznicul Înălțării Domnului fiind, pe de o parte, ultimul act pământesc al Mântuitorului, dar și reașezarea Sa în slava Sa cerească. De asemenea, ierarhul hunedorean a mai amintit despre menirea de a fi erou, această demnitate aparținând celor care și-au asumat crucea de chivernisitori ai păcii, propovăduitori ai binelui obștesc şi apărători ai libertății. Conform tradiției deja bine întipărită în conștiința ortodoxă, după Sfânta Liturghie s-a oficiat slujba Parastasului în cinstea eroilor români de pretutindeni, căzuți pe câmpurile de luptă spre apărarea dreptei credințe și a neamului strămoșesc.
22 Mai 2015 | 12:45
sursa: basilica.ro
La 21 mai 2015, cu ocazia praznicului Înălțării Domnului, la Monumentul Eroilor Români din Deva a avut loc o slujbă de pomenire a tuturor eroilor neamului românesc, care și-au dat viața pentru demnitatea și libertatea poporului român. Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Gurie, slujba parastasului a fost oficiată de un sobor de preoți reprezentanți ai Episcopiei Devei și Hunedoarei, Părintele Consilier administrativ Nestor Dinculeană, Părintele Inspector bisericesc Miron Pârva și Părintele Petru Costa, Protopop de Deva. Părintele Consilier Nestor Dinculeană a transmis tuturor celor prezenți mesajul Preasfințitului Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, în care Preasfinția Sa a amintit de faptul că fiecare generație a avut parte de eroii săi care și-au dat viața spre a împlini idealurile poporului, ei fiind cei care au intuit binele și și-au asumat pe deplin calitatea de mărturisitori ai acestuia. În cinstea eroilor neamului românesc, reprezentanții celor mai importante instituții locale au depus la Monumentul Eroilor Români coroane de flori. Momentul comemorativ s-a încheiat cu o defilare a Gărzii de Onoare a Garnizoanei Hunedoara, potrivit episcopiadevei.ro.
22 Mai 2015 | 06:59
sursa: basilica.ro
De sărbătoarea Înălţării Domnului, Mănăstirea Neamţ din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor şi-a serbat ieri, 21 mai, 2015 hramul, ocazie cu care numeroşii credincioşi au avut bucuria duhovnicească de a participa la slujba Sfintei Liturghii, oficiată de IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Sute de credincioşi au participat şi în acest an la hramul Mănăstirii Neamţ, praznicul Înălţării Domnului, care a coincis în acest an şi cu sărbătoarea Sfinţilor Mari Împăraţi Întocmai cu Apostolii Constantin şi mama sa, Elena. Sărbătoarea a debutat miercuri seară cu slujba Privegherii, oficiată de PS Corneliu, Episcopul Huşilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, informează Ziarul Lumina, Ediţia de Moldova. „Mai fericiţi pentru că n-am văzut şi am crezut“ Sărbătoarea de la Neamţ a continuat ieri-dimineaţă cu procesiunea cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului şi slujba de sfinţire a apei, oficiată la agheasmatarul din faţa mănăstirii de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. „Noi, cei de astăzi, suntem mai fericiţi pentru că noi nu l-am văzut pe Hristos înviat. Dar, pe mărturia acelora, credem şi noi şi suntem mai fericiţi pentru că n-am văzut şi am crezut“ a menţionat IPS Ioachim, în cuvântul de învăţătură de după sfinţirea apei. Ierarhii, preoţii şi credincioşii prezenţi au mers apoi în curtea Mănăstirii Neamţ, unde, pe un podium special amenajat, a fost oficiată Sfânta Liturghie de către Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, împreună cu IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, PS Corneliu, Episcopul Huşilor, şi PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. În cadrul slujbei Sfintei Liturghii, cuvântul de învăţătură a fost rostit de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan, care a vorbit credincioşilor despre cele patru sfinte adevăruri care sunt mărturisite astăzi: „Se încheie misiunea pământească a Dumnezeului-om Iisus Hristos după petrecerea Sa pe pâmânt, Răstignirea, Moartea şi Învierea Sa, iar astăzi El se înalţă la Cer. Cel de-al doilea adevăr este acela că Domnul Hristos a coborât pe pământ ca Dumnezeu şi se înalţă de pe pământ la Cer ca Dumnezeu adevărat şi om adevărat, aşezând firea noastră umană pe tronul Sfintei Treimi. (…) Al treilea mare adevăr: înainte de Înălţare, precum a făcut-o şi înainte de Pătimirea Sa cea de bunăvoie, Hristos Domnul făgăduieşte lumii Pogorârea Duhului Sfânt, care avea să se împlinească la doar 10 zile de la Înălţarea Sa la Cer. Al patrulea adevăr: mandatul lăsat apostolilor, arhiereilor, preoţilor şi tuturor creştinilor ca Evanghelia Împărăţiei să se propovăduiască până la marginile lumii, ca toată suflarea omenească să aibă parte de cunoaşterea Fiului lui Dumnezeu în Duhul Sfânt pentru a fi binecuvântaţi cu iubirea Tatălui Ceresc“. Moaştele Sfântului Cuvios Paisie de la Neamţ au fost aşezate într-o nouă raclă La finalul slujbei, părintele arhimandrit Benedict Sauciuc, stareţul Mănăstirii Neamţ, a mulţumit tuturor celor prezenţi, ierarhilor, preoţilor şi tuturor credincioşilor, amintind în mod special de ajutorul acordat de Patriarhia Română şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei în aducerea la Neamţ a raclei în care au fost aşezate moaştele Sfântului Cuvios Paisie de la Neamţ: „Cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh Daniel şi a Înaltpreasfinţitului Mitropolit Teofan s-a făcut o raclă frumoasă din argint aurit, care a fost confecţionată în atelierele Patriarhiei Române. (…) Putem spune că este ca o împlinire a ceea ce avem aici, la Mănăstirea Neamţ; împlinire fiind faptul că Sfântul Paisie va veghea din pronaosul Bisericii Înălţării Domnului, făcută de Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, peste noi, peste obştea mănăstirii, peste toţi călugării şi peste toţi credincioşii care vin la această frumoasă mănăstire“. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, miercuri, 20 mai 2015, o delegaţie condusă de părintele arhimandrit Dionisie Constantin, consilier patriarhal în cadrul atelierelor Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, a adus la Mănăstirea Neamţ racla în care au fost aşezate moaştele Sfântului Cuvios Paisie de la Neamţ. Racla a fost întâmpinată de către preacuviosul părinte arhimandrit Benedict Sauciuc, împreună cu soborul mănăstirii şi credincioşii sosiţi cu prilejul hramului. Cu ocazia acestui moment binecuvântat, în biserica mare a Mănăstirii Neamţ a fost oficiată o slujbă de mulţumire. În finalul evenimentelor dedicate hramului Mănăstirii Neamţ a fost oficiat un trisaghion pentru toţi ctitorii mănăstirii, cât şi pentru eroii care s-au jertfit de-a lungul anilor pentru apărarea ţării.
22 Mai 2015 | 19:31
În Duminica a 7-a după Sfintele Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, 24 mai 2015), Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, va săvârşi Sfânta Liturghie şi slujba de resfinţire a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Mihăiţa, filia Potmelţu, Protoieria Craiova Nord, judeţul Dolj. Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va .....Citeste mai departe
22 Mai 2015 | 19:14
Vineri, 22 Mai 2015 20150522_01.jpg Joi, 21 mai 2015, de marea sărbătoare a Înălţării Domnului, care este şi  Ziua Naţională a Eroilor, în toate bisericile și mănăstirile din județul Vâlcea au fost săvârșite slujbe de pomenire pentru toți eroii neamului românesc, „ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în deportări, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului și pentru libertate și demnitatea poporului roman”. Source:  Biroul mass-media al Arhiepiscopiei Râmnicului citiţi mai departe
22 Mai 2015 | 18:19
Vineri, 22 Mai 2015 20150521_00.jpg “Dormiţi în pace, umbre, martiri ai României; Ce aţi îngrăşat pământul cu sânge de eroi; Bătrâni, cărunţi cu vază şi floarea tinerimii; Ce-n lupte sângeroase, căzând, v-aţi rupt din noi!” (Andrei Mureşeanu) Source:  Arhiepiscopia Râmnicului citiţi mai departe
22 Mai 2015 | 14:49
Vineri, 22 Mai 2015 slujiri_arhieresti.jpg În Duminica a 7-a după Paști (24 mai 2015), când sunt prăznuiți Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji Sfânta Liturghie în Parohia Sâlea, din comuna Orlești, județul Vâlcea. Cu această ocazie, Înaltpreasfinția Sa va săvârși și Slujba de resfințire a bisericii parohiale, ocrotită de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie și de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Source:  Biroul mass-media al Arhiepiscopiei Râmnicului citiţi mai departe
22 Mai 2015 | 14:46
Vineri, 22 Mai 2015 anunturi_comunicate.jpg În legătură cu materialul de presă intitulat „Arhiepiscopia Râmnicului i-a lăsat fără teren de sport pe copiii din Costeşti. Primarul: Am înţeles că vor să pună roşii şi castraveţi acolo”, apărut în cotidianul Adevărul din 21 mai 2015, precizăm următoarele: Primarul comunei Costești, domnul Toma Peștereanu, prin afirmațiile sale aparute în mass-media, induce în eroare opinia publică în mod tendențios și denigrează Arhiepiscopia Râmnicului și conducerea acesteia. Source:  Biroul mass-media al Arhiepiscopiei Râmnicului citiţi mai departe
22 Mai 2015 | 16:22
Vineri, 22 mai, elevii de la clasa de teologie a Liceului Pedagogic  ”Carmen Sylva” din Timișoara au susținut examenul de atestare profesională. Examenul de atestat s-a desfăşurat cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului şi echivalează cu nivelul mediu de … Continue reading →